A few days ago we celabrated our Kings birthday.
And that means a lot of party's drinks 
and Vintage adventures for me!

Een paar dagen geleden vierden wij onze Koning zijn verjaardag.
En dat betekend veel feestjes drinken 
en Vintage avonturen voor mij!

Most people celebrate and party on Kingsday but I never really liked that. I would always go to see how everybody is doing and leave as soon as possible. For me a day like this means a little culture a little vitage and a lot of fun.

Veel mensen vieren feest op Koningsdag maar ik vond dat nooit zo leuk. Ik wou altijd alleen even kijken hoe het met iederene ging om vervolgens snel weer weg te gaan. Voor mij is een dag als deze een beetje cultuur een beetje vintage en veel plezier.


People from different cities traffel to Rotterdam to sell their handmade juwlery, culture music and sometimes even food.
I love to walk passed their stuff and feel their passion.

Mensen van verschillende steden reizen naar Rotterdam om hun handgemaakte juwelen, culturele muziek en soms zelf eten te verkopen. Ik hou er van om langs hun spullen te lopen en hun passie te voelen.I have always been fan of jewlery and bags, and who knows what you can find here!
And the best thing is that most things are sold for a good price.
I always have a favorite that catches my eye on Kingsday but I never take it. Don't ask me why but I think someone else would be more happy with it than me.

Ik ben altijd fan geweest van oude juwelen en tassen, en wie weet wat je hier kan vinden!
En het beste is nog dat de meeste dingen voor een redelijk prijs verkocht worden.
Ik heb altijd een favoriet die mij aan trek op Koningsdag, maar ik koop het nooit. Vraag me niet waarom maar ik denk dat iemand anders en blijer van zal worden dan ik.


And this year it this cute owl bag! It looks so cute and I just had to take pictures of it for you guys. This bag was definitely my favorite item, but like i said I never buy it.

En dit jaar is het deze lieve uilen tas! Het ziet er zo schattig uit en ik moest er een foto van maken voor jullie. Deze tas is zeker weten mijn favoriete item, maar zoals ik al zei ik koop nooit.


Oke i've been lying! I bought a hug for 20 cent's. But the ladies were so nice and love is very important now a days. I think it's good that people take a moment to love each other.

Oke ik heb gelogen! ik heb een knuffel gekocht voor 20 cent. Maar de dames waren zo aardig en liefde is erg belangrijk deze dagen. Ik denk dat het heel goed is dat mensen een moment nemen om lief voor elkaar te zijn.My Kingsday

5

Lets talk about argan oil today.
A face scrub and mask by Yves Rocher.

Laten we het vandaag over argan olie hebben.
Een gezicht scrub en masker van Yves Rocher.

I love argan oil, it repairs the skin and makes it so soft. Defiantly a product that everybody needs! These two products are again from my favorite shop Yves Rocher, I just love it. And don't forget the way it smells, just amazing.

Ik hou van argan olie, het hersteld de huid en maakt het zo zacht. Zeker een product die iedereen nodig heeft! Deze twee producten zijn weer van mij favorite winkel Yves Rocher, ik hou er van. En niet te vergeten de geuren, gewoonweg geweldig.


The first product is a oriental peeling that is made of the argan grain. This products is biological with argan oil, Moroccan clay and argan grains. Sounds great right? I think so. This peeling is very intense and helps the skin with blackheads. After using this product you skin will feel silky. I use this product ones every two weeks.

Het eerste product is een ori├źntaalse peeling die gemaakt is van de arganpitten. Dit product is biologisch met argan olie, Marokkaanse klei en arganpitten. Klinkt lekker toch? Ik denk het wel. Deze peeling is erg intens en helpt de huid met mee eters. Na het gebruik van dit product voelt je huid zijdeachtig. Ik gebruik dit product een keer per twee weken.


The second product is a Moroccan clay mask for face and hair. This product is also biological with argan oil and Moroccan clay that helps clean the skin. If you use this product on hair it will look more healthy, and leave a beautiful shine. I use this producet on my face every week for 5 minutes, and it definitely helps my skin. 
I only use the mask for my hair when I dyed it, to help my hair stay strong.
My advice? Try to combine these two products on the face and the result will be amazing.

Het tweede product is een Marokkaans klei masker voor huid en haar. Dit product is ook biologisch met argan olie en Marokkaanse klei dat de huid helpt te zuiveren. Als je dit product gebruikt op het haar zal deze er gezonder uit zien en meer glanzen. Ik gebruik dit product voor mijn gezicht elke week 5 minuten, en het helpt mij huid zeker weten. Ik gebruik het masker voor mijn haar alleen wanneer ik het geverft heb, zo help ik mijn haar sterk te blijven.
Mijn advies? Probeer deze twee producten te combineren op het gezicht en het resulaat zal geweldig zijn.

Tradition de hammam

8

The sun is shining and it's Friday!
Time to talk about one of my 'summer specials'.

Het zonnetje schijnt en het is vrijdag!
Tijd om het over een van mijn 'summer specials' te hebben.

I love shoes and as soon as the new pre sale's start in the city of Rotterdam you know were to find me.
These girls have been on my list for a very long time, and I am happy so share them with you.

Ik hou van schoenen en zodra de nieuwe pre sale's beginnen in de stad Rotterdam weet je waar ik te vinden ben.
Deze dames stonden al een tijdje op mijn lijst, en ik ben zo blij dat ik ze met jullie kan delen.


I chose the color grey because that's what I will be wearing a lot this summer. It looks casual but also classy. I think a nice skirt or dress will work great with these shoes, and don't forget the jumpsuits of this season. 

Ik heb voor de kleur grijs gekozen, omdat ik deze vaak zal dragen van de zomer. Het ziet er casual maar ook klassiek uit. Ik denk dat een leuke rok of jurk ook goed werkt met deze schoenen, en niet te vergeten de jumpsuits van dit seizoen.


You can cut all the flowers, but you can stop spring from coming!
Spring special

9

Nice weather and new glasses by Kenzo.
What do you guys think?

Lekker weer en een nieuwe bril van Kenzo.
Wat denken jullie?

I never really liked lenses, they scare me a bit. So I was always the girl with glasses when ever I had to read something. I never really cared about a pair of glasses with a brand, there just glases. But when I saw these Kenzo glasses I was in love. So they had to come home.

Ik hou eigenlijk helemaal niet van lenzen, ze maken me een beetje bang. Dus ik was altijd het meisje met de bril als ik iets moest lezen. Ik gaf eigenlijk niet zoveel om een bril met een merk, het is toch gewoon een bril. Maar toen ik deze Kenzo bril zag was ik gelijk verliefd. Dus hij moest mee naar huis.It took some getting used to the shape and the way my face looked. But I really like it. I chose the black color because it is easy to combine with everything. The frame has little holes so the black is not that hard on the face.

Het duurde even voor ik aan het montuur gewend was en hoe het er uitzag op mijn gezicht. Maar ik vind het erg leuk. Ik koos voor de zwarte kleur, omdat deze makkelijk te combineren is met alles. Het montuur heeft kleine gaatjes en hierdoor is het zwart niet zo hard op het gezicht. 


They say with glasses you look smarter, but maybe your style just looks harder.
My Kenzo

9

I have a new adventure to share with you!
This exposition in the city Dordrecht was quit interesting.

Ik heb een nieuw avontuur te delen met jullie!
Deze tentoonstelling in de stad Dordrecht was erg interessant.

This group exposition is called Under The Coke Sign and it is definitely worth it to check it out. Different artist worked together to make this exposition a great success, and I think they did a very good job.

Deze groep tentoonstelling heet Under The Coke Sign en het is het zeker waard om een kijkje te nemen. Verschillende kunstenaars werkte samen om deze tentoonstelling een groot succes te maken , en ik denk dat ze het heel goed gedaan hebben.


Me and my classmate got invited to the opening of this event, and off course we wanted to be a part of this experience.
A little socialisme and art is always good for the soul, or at least thats what I think..

Ik en mijn klasgenoot werd uitgenodigd om bij die event aanwezig te zijn, en natuurlijk wouden wij deze ervaring wel mee maken.
Een beetje socialiteit en kunst is altijd goed voor de ziel, althans dat is wat ik denk..


Our favorite piece? That is this pictures of as i first said " A dirty mattress " Looking at it for a longer period of time, I wondered what my own mattress looked like. Would you see the shape of my body just like in the picture? And if I would place it in another position what would happen? Its strange that something so normal can look like that and get you thinking.

Ons favorite stuk? Dat is deze foto van zoals ik eerst zei " Een vies matras " Na er wat langer naar te hebben gekeken, begon ik me af te vragen hoe mijn matras er uit ziet. Zou je de vorm van mijn lichaam ook zien zoals op de foto? En als ik het in een andere positie zou zetten wat zou er dan gebeuren? Het is raar dat iets so alledaags en zo uit kan zien en je aan het denken zet.


This serie also got my attention, I really like the colours.
I think these three explain a lot of different feelings, after looking at them again I got a scary feeling of losing control. Great serie if you tell me.


Deze serie greep ook mijn aandacht, ik hou heel erg van kleurtjes. Ik denk dat deze drie veel verschillende gevoelens uitleggen na ze nog een keer bekeken te hebben kreeg ik een angstig gevoel van controle verlies. Geweldige serie als je het mij vraagt.


And last but not least this cute one. Like I already said I really like colours and this look so cozy to me. I just had to share it with you ! It would go lovely in a very nice big living room don't you think? 

En last but not least deze hele lieve. Zoals als ik al eerder zei ik hou van kleurtjes en deze ziet er zo gezellig uit. Ik moest het gewoon met jullie delen! Het zou zo heerlijk staan in een grote huiskamer denk je niet?


So if you ever find yourself in Dordrecht: SBK is the place to go for small but great expositions. And the best thing is you can even rent art!
Art adventure

3

 I had a great experience in Rotterdam.
A radical fashion performance for the dutch designer called Nada van Dalen

Ik heb een geweldige ervaring gehad in Rotterdam.
Een radical fashion performance voor de Nederlandse ontwerpster Nada van Dalen

Me and a few of my classmates got the opportunity to be a part of this fashion walk trough the city of Rotterdam. As you can see the designs look pretty cool! I was wearing a black legging with a black bomber jacket that were made of this great material, off course I had to share a little skin. But I was oke with that.
And lets not forget the shoes! They were a bit high but don't they look awesome.

Ik en mijn klasgenoten kregen de kans om deel uit te maken van deze fashion walk door de stad Rotterdam. Zoals je kan zien zijn de ontwerpen heel cool! I droeg een zwarte legging en zwarte bomber jacket die gemaakt waren van een geweldige stof, natuurlijk moest ik een beetje huid laten zien. Maar ik vind dat niet zo erg.
En laten we de schoenen niet vergeten! Ze waren een beetje hoog maar zien ze er niet geweldig uit.


 I was very happy that the weather in the Netherlands was on our side that day. All those people were amazed and loving the designs, the music and the models at the same time.

Ik was erg blij dat we het Nederlandse weer aan onze kant hadden die dag. Al die mensen waren tegelijkertijd verbaast maar ook geliefd over de ontwerpen, de muziek en de modellen. 


I believe that this fashion walk became a great success and that the designer can be proud. Me and my classmates had a lot of fun!

Ik geloof dat deze fashion walk een groot succes is geworden en dat de ontwerpster trost mag zijn. Ik en mijn klasgenoten hebben veel plezier gehad!


Enjoy your week guys! 
Radical fashion

4

Today I have two new Yves Rocher products to share with you!
I think they are a great must have.

Vandaag deel ik twee nieuwe Yves Rocher producten met jullie!
Ik denk dat ze een geweldige must have zijn.

I just keep repeating myself when it comes down to Yves Rocher and their great products. These two a special for those with a dry skin.
The first one is a a cream that feed the skin for 24 hours and helps the skin to stay soft. I use it for a couple of days as soon as my skin gets irritated and dry. The result is amazing.

Ik blijf mezelf maar herhalen wanneer het aan komt op Yves Rocher en hun geweldige producten. Deze twee producten zijn speciaal voor een drogen huid. De eerste is een creme die 24 uur voed en de huid help zacht te houden. Ik gebruik deze voor een paar dagen zodra mijn huid droog en ge├»rriteerd raakt. Het resultaat is geweldig.

The second product is a deep face wash for very dry skin. In my experience face wash doesn't help a lot, but this product gives a great result. I use this face wash ones a day and sometimes I skip a few because of my skin. But in combination with the cream this face wash is great to use.

Het tweede product is een diepe gezicht reiniger voor een hele drogen huid. In mijn eigen ervaring helpt gezicht reiniger niet veel, maar dit product geeft een geweldig resultaat. Ik gebruik deze gezicht reiniger een keer per dag en soms sla ik er een aantal over, vanwege mijn huid. Maar in combinatie met de creme is deze gezicht reiniger een goed te gebruiken.


Keep reading their will be more Yves Rocher coming your way.
Orange care

5

A little vintage and a little easter!
and a new ring ofcourse.

Een beetje vintage en een beetje pasen!
en een nieuwe ring natuurlijk.

I just love easter all that chocolate and food, it's great! But also coming together with your familiy and your faith is very important.
Another thing I like to do with easter is checking out the vintage and secondhand markets. You never know what you will find.

And on this adventure I found a very nice silver ring with a dark red stone. I fell in love the moment I saw it, and that it also has a perfect fit. 

Ik hou gewoon van pasen, al dat eten en die chocolade, het is geweldig! Maar ook het samen komen met je familie en geloof is erg belangrijk. Wat ik ook leuk vind met pasen is de vintage en tweedehands markten bezoeken. Je weet maar nooit wat je daar kunt vinden.

En op dit avontuur vond ik een hele mooie zilver ring met een donkere rode steen. Ik werd verliefd op het moment dat ik hem zag, en hij past ook nog eens perfect.


I hope you guys had a great easter! kisses.
Vintage easter

7

A broking feeling without no healing
Inside a box with a low ceiling
Nothing has meaning..


But maybe it's just yourself that your fighting
Keeping your own stars from rising
So look trough the point that you couldn't handel
Who came a long and blow out your candle
And love and never stop or..


  give up.
Broke pieces

1

Instagram

© Shinkusara. Design by MangoBlogs.