For the Hugo Boss lovers out there.
I have a very nice bodylotion thats smells
amazing.

Voor de Hugo Boss lovers daar buiten.
Ik heb een hele fijne bodylotion met een geweldige
geur.

When it comes down to Hugo I love the clothing designs. I never thought that I would be so surprised by this little black bottle.
This lotion has a parfume so for the sensitive skins it might be a little aggressive.  The reason I like this lotion is because of the smell. Maybe a bit strong but the aloë vera extract helps with that. Great for those that don't like flowers in there bodylotion.

Wanneer het over Hugo gaat hou ik van de kledingontwerpen. Ik had nooit gedacht dat ik zo verrast zou staan van een klein zwart flesje. Deze lotion is met parfum dus voor de gevoelig huid kan het een beetje te aggresief zijn. De reden dat ik deze lotion zo leuk vind is om de geur. Misschien een beetje sterk maar het aloë vera extract helpt daar bij. Goed voor de gene die niet van bloemen houden in hun bodylotion.


The stronger the smell the better it sells.
Hugo

8

As soon as the sun shines it's time for 
cute scarfs. Especially Kenzo scarfs.

Zodra de zon gaat schijnen is het tijd
voor lieve sjaaltjes. En zeker Kenzo sjaaltjes.

I love the brand Kenzo because of their crazy prints. They give such a happy feeling! This one is from the old collection, again my classmate suprised me with this present. She's a sweetheart right!
I love flower prints for in the summer, and red matches great with the colors that I wear.

Ik hou van het merk Kenzo vanwege hun gekke prints. Ze geven zo een blij gevoel! Deze is van de oude collectie, en alweer verraste mijn klassgenoot mij met dit cadeau. Ze is een lieverd toch!
Ik hou van bloemen printen voor in de zomer, en rood past geweldig bij alle kleuren die ik draag.


With the color red you will never feel sad.

Kenzo scarf

13

After a very long week it's time to relax.
One of my classmates surprised me with this
great bodylotion by Valentino.

Na een hele lange week is het tijd om te relaxen.
Een van mijn klasgenoten verraste mij met deze
geweldige bodylotion van Valentino.


I have to say that this bodylotion smells amazing, it feels like I am a garden filled with flowers. Which is great for the summer days!
The lotion absorbs quickly and the smell stays for a long time.
I think my classmate got me hooked on something new and maybe a bit expensive. But you only live ones right.. And their is always sale!
What I like the most about Valentino is their packings, this bottle is to cute! 

Ik moet zeggen dat deze bodylotion geweldig ruikt, het voelt alsof ik een tuin ben gevuld met bloemen. Wat leuk is voor de zomer dagen!
De lotion absorbeert snel en behoud zijn geur voor een lange tijd.
Ik denk dat mijn klasgenoot me verslaafd heeft gemaakt aan iets nieuws en misschien ook een beetje duur. Maar je leeft maar een keer toch.. En er is altijd nog sale! 
Wat ik het aller leukste vind aan Valentino is de verpakkingen, dit flesje is te schattig!


Who doesn't want the smell of flowers to last for hours.
Valentina by Valentino

10

We all have those little addictions. What's mine?
Cute socks, I just love them. And here
are a few of my new favorites.

We hebben allemaal wel een kleine verslaving. Wat is de mijne?
Schattig sokken, ik hou van ze. En hier zijn een
paar van mijn nieuwe favoriete.

As soon as I get home after a long day I can't wait to put on my happy socks! Just me a cup of tea and my socks. I know it's sounds crazy.
These cuties are from the Primark, they have a great colletion of clothes, accessoires and socks!

Zodra ik thuis kom na een lange dag kan ik niet wachten om mijn happy socks aan te doen. Alleen ik een kop thee en me sokken. Ik weet dat het gek klinkt. Deze schatjes zijn van de Primark, ze hebben een geweldige collectie kleren, accessoires en sokken!


I also think that funny socks can make a simpel outfit a lot more intresting. Take a pair of trousers a simple sweater or shirt, cute socks and your done. Doesn't hurt to try right!

Ik denk ook dat leuke sokken een simpele outfit veel interesanter maken. Neem een broek een simpele trui of shirt, lieve sokken en je bent klaar. Kan geen kwaad om het te proberen toch!


Like they say these days: it's a Socks 'Oh not wait' Puggs life!
Sock party

15

Lets talk about parfumes today. 
 This is my top four by Yves Rocher.
And don't they look cute! Also nice as a present.

Laten we het vandaag over parfums hebben.
Dit is mijn top vier van Yves Rocher.
En zien ze er niet schatiig uit! Ook leuk als cadeau.

The first one is called Vanille Noire and you can guess what it smells like. This fragrance is great for those nights we you go out for a drink. The smell is precent but not dominant.
Works great on those summer nights in the garden with your friends and family.

De eerste heet Vanille Noire en je kan al raden waar het naar ruikt. Deze geur is geweldig voor de avond wanneer je een drankje gaat doen. De geur is aanwezig maar niet de overheersend.
Werkt geweeldig op die zomer avonden samen met vrienden en familie.


The second one is called Quelques Notes d'Amour. A pretty long name to remember but this scent stays for a long time.
This fragrance is a bit strong for me but like I said it stays for a long time. Which means that this one is good for those days at work or school. You don't have to drag your bottle of parfume along all the time.

De tweede heet Quelques Notes d'Amour. Een vrij lange naam om te onthouden maar deze geur blijft echt lang hangen.
Deze geur is een beetje sterk voor mij maar zoals ik al zei, hij blijft lang hangen. Wat betekend dat deze goed is voor de dagen op het werk of op school. Je hoeft een flesje parfum niet de hele tijd mee te dragen.


And now number three, this one is called So Elixir. Sounds exciting doens't it? I think is. But the smell is even more exciting, strong and seductive. It's a bit stronger than the previous one we talked about and it also stays for a longer time. I think this one is more for those nights when you have a date or go out to the club.

En nu nummer drie, deze heet So Elixir. Klinkt spannend toch? Ik vind van wel. Maar deze geur is nog spannender, sterk en verleidelijk. Hij is iets sterker dan de vorige die we besproken, deze blijft dus ook lang hangen. Ik denk dat deze meer voor de avond is wanneer je een date hebt of gaat stappen.


And last but not least my absoluut favorite called Tendre Jasmin.
I love jasmin it gives this feminine feeling. I could wear this one every day. But the smell is not that strong so it disappears fasters. Which means, TAKE IT WITH YOU! To keep this great smell.

En last but not least mijn absolute favoriet Tendre Jasmin. Ik hou van jasmijn het geeft een vrouwlijk gevoel. Ik kan deze elke dag op doen. Maar de geur is niet zo sterk dus hij verdwijnt iets sneller. Wat betekend, NEEM HET MEE! Om deze gewedlig geur te behouden.l'eu de scent

9

I have a new adventure to share
A real Turkish Henna party.
What do you guys think of my dress?

Ik heb een nieuw avontuur om te delen.
Een echt Turks Henna feest.
Wat vinden jullie van mijn jurk?


My sweet colleague got married a few months ago and I have some nice pictures of that day.
I have been looking for a dress for this night for a long time, and H&M was the best option. I chose black because it gives a classic look and it makes the bride stand out more, which is the point.
I wore my All Stars because I was sure that their would be a lot of dancing.

Mijn lieve collega is een paar maanden geleden getrouwd en ik heb een paar mooie foto's van die dag. Ik ben lang opzoek geweest naar een jurk voor deze avond, en H&M was de beste optie. Ik heb voor een zwarte jurk gekozen omdat het een klassieke look geeft en het zorg  dat de bruid mee opvalt. En dat is ook de bedoeling.
Ik droeg mijn All Stars omdat ik er zeker van was dat er veel gedanst zou worden.But lets talk about the bride her outfits I have two different ones I would like to share with you guys. The first one is a traditional 'Sultan Suit' As she would call it. I have to say that I would like to have one of these 'Suits' for myself it looks quite comfortable don't you think? And it's pretty!

Maar laten we het over de bruid haar outfit hebben ik heb twee verschillende die ik met jullie wil delen. De eerste is een traditioneel 'Sultan Pak' Zoals zij het zou noemen. Ik moet zeggen dat ik ook wel zo'n 'Pak' zou willen voor mezelf. Het ziet er best comfortabel uit, vind je niet? En het is mooi! 


The second one i'm sure will be your favorite a pinkish mermaid dress. My colleague has a great body for this dress it suits her perfectly. The way the dress moves is a amazing, so we all know what we will be buying for our next party. But lets not forget the groom he sure looks handsom in his suit. I wish them both a lot of love, happiness and a lot of kids!

Deze tweede is zeker weten jullie favoriet, een roseachtige zeermeermin jurk. Mijn collega heeft een prefect lichaam voor deze jurk het past haar perfect. De manier hoe de jurk beweegd is geweldig, dus we weten wat we allemaal wat we kopen voor ons volgende feestje. Maar laten we de bruidegom ook niet vergeten hij ziet er zeker knap uit in zijn pak. Ik wens hun allebei veel liefde, geluk en veel kinderen! 


The ideal husband he is, that understand what his wife will not say "
Fashion and Tradition

4

Yesterday was Mother's day!
And that means cake and tea in our family.

Gister was het Moederdag!
En dat betekend taart met thee in onze familie.

At the corner of my street they have this cute little bakery that makes the best cakes, cookies and bread.
I like to surprise my mom on Mother's Day, she never expects me. Which makes it more fun for the both of us! My mom loves tea so that why I chose this cute cup for her.

Op de hoek van mijn straat hebben ze een schattige bakkerij die de beste taarten, koekjes en brood maakt.
Ik hou er van om mijn moeder te verassen met Moederdag, ze verwacht me nooit. Wat het dus alleen maar leuker maakt voor ons allebei! Mijn moeder houd van thee vandaar dat ik deze mok voor haar heb gekozen.


But shouldn't forget my great second mom. And no it's my stepmom guys I heard you thinking! I made this pictures with both my mom and stepmom a few days ago. I have to say that I am lucky with these two strong ladies in my life. Their are a big inspiration.

Maar ik mag mijn geweldige tweede moeder niet vergeten. En nee het is mijn stiefmoeder ik hoorde jullie al denken! Ik heb deze foto een paar dagen geleden met hun samen gemaakt. Ik moet zeggen dat ik veel geluk heb met deze twee sterken dames in me leven. Ze zijn een grote inspiratie.


On those darker days when my faith has lost all meaning, you keep me believing "
Mother's Day

3

I have a new fashion adventure to share!
Take a look at this great design made by 
Broemaand Pourtahmasebi.

Ik heb een nieuw fashion adventure om te delen!
Kijk naar dit geweldige ontwerp gemaakt door
Broemaand Pourtahmasebi

I love young designers! They bring fresh ideas and a lot of pride to the fashion world. I had the pleasure to work with Broemaand a student of a art school in Rotterdam. He and three others made a little fashion show out of their school assignment, and I was happy to be a part of it.

Ik hou van jonge ontwerpers! Ze brengen frisse ideeen en veel trost aan de mode wereld. Ik het genoeg om samen te werken met Broemaand een student aan een kunstacademie ik Rotterdam. hij en drie andere maakte een kleine fashion show van een school opdracht, en ik was blij dat ik daar aan mocht deelnemen.


It's so exciting to sit in the chair and let the makeup artist do what she does best. It took a while but the result was amazing and their were some great pictures.

Het is zo spannend om in de stoel te zitten en de visagist haar ding te laten doen. Het kost wat tijd, maar het resulaat was geweldig en er waren een aantal geweldige foto's. Tresor Martime

11

Today me and my cute friend are sharing
one of my old poems.
And dont forget the shoes! I love shoes.

Vandaag delen ik en mijn lieve vriend een
van mijn oude gedichten.
En vergeet niet de schoenen! Ik hou van schoenen.


Our life you see
Is like life of a living three
It grown older every day, leafs 
come and go
Like things in life you know
To have a and to hold is something
no one can
Cause like the leaf you have to go
somewhere


Natures poem

8

After a few long days my eyes need something more
than just sleep. And yet again Yves Rocher comes with
the solution.

Na een paar lange dagen hebben mijn ogen iets meer nodig
dan alleen slaap. En alweer heeft yves Rocher daar de
oplossing.


I never tried a product like this before, I always leave my eyes the way they are. But Yves Rocher works with great products so I had to give this one a try. And I have to say that it worked out pretty good. 

Ik heb nog nooit een product als deze geprobeerd, ik laat mijn ogen altijd zoals ze er uit zien. Maar Yves Rocher werkt met hele fijne producten dus ik moest deze een kans geven. En ik moet zeggen dat het heel goed heeft uitgepakt.


This product is a eye gel that gives your eyes a fresh look. Now and then I have very dark eye circles and since I am not a big fan of foundation so this is a great sulution. The best thing is that the gel help hydrate the skin and stops tired looking eyes.

Dit product is een ooggel die je ogen een frisse look geeft. Nu en dan heb ik last van donkere kringen onder mijn ogen en aangezien ik niet echt fan ben van fountadion, is dit de beste oplossing. het best is dat deze gel helpt de huid te hydrateren en vermoeide ogen stopt.


A little eyecare makes life a lot more fair.
Blue eyecare

6

Instagram

© Shinkusara. Design by MangoBlogs.