We all know that moment when we realise we have to go back to school.
On one side you're happy and on the other you feel the stress.
One thing to make me feel a bit better in the early morings is a nice perfume. 

We kennen allemaal het moment dat je, je realiseert dat je terug naar school moet.
Aan de ene kant ben je blij en aan de andere kant voel je de stress al. Een ding dat mij altijd een beter gevoel geeft in de vroege ochtend is een lekkere parfum.

After Five was a birthday present by one of my greatest friends. We have been working very hard to get in to art school together, and guess what? We both did it! I can't be more proud of her and happy to have her as a friend. For me After Five can be a bit strong, I am more a flower type of girl. But I have to say this smell fades away nice a slow. Perfect for when you are getting ready for a long day at school or work.

After Five was een verjaardag's cadeautje van een van mijn beste vrienden. We hebben beiden hard gewerkt om samen op de kunst academie te komen, en raad eens? Het is ons beiden gelukt! Ik ben super trots op haar en blij om haar als vriendin te hebben. Voor mij is After Five een beetje sterk, ik ben meer een bloemen meisje. Maar ik moet zeggen dat deze geur heel fijn en langzaam weg trekt. Perfect voor wanneer je bezig bent met jezelf klaarmaken voor een lange school of werk dag.


Don't wait untill after five, to start dreaming of the rest of your life.
5th avenue

5

I know I have been talking about lip glosses a lot.
But I just can't stop! I was shopping in the pharmacy when I came across these little cute sunflowers.

Ik weet dat ik het veel over lip gloss heb de laatste tijd.
Maar ik kan gewoon niet stoppen! Ik was aan het winkelen in de drogist toen ik deze lieve zonnebloemen tegen kwam.


I just brought these two home for fun, cute packing and cheap of course. But I never expected that they would be such nice products! The small pink one is a lip gloss with a coconut flavor. It lasts for a long time and help the lips with hydration. De big gold one is a jasmin hand creme. I love this hand creme it smells so nice and works great for soft hands. The best thing is the moment when I get them out of my purse and everybody goes ' Ahhh thats so cute '

Ik bracht deze twee gewoon meer voor de leuk, liever verpakking en goedkoop natuurlijk. Ik had nooit verwacht dat ze zulke fijne producten waren! De kleine rose is een lip gloss met een kokosnoot smaak. Het houd vrij lang en help de lippen met hydratatie. De grote gouden is een jasmijn hand creme. Ik hou van deze hand creme het ruikt zo lekker en werkt geweldig voor zachten handen. Het best is nog het moment wanneer ik ze uit mijn tas haal en iedereen zegt ' Ahh wat schattig '


Sometimes all we need, is to watch a flower grow from his seed.
Sunflower power

5

 Remember the good old lip smakcers? Well they still exist!
 I remember that I would be so happy with my different flavored lip gloss when I was a kid.

Herinner je nog de goede oude lip smackers? Nou ze bestaan nog steeds! Ik herinner me nog goed dat ik zo blij zou zijn met me verschillende smaken lip gloss als kind.

I found out that the lip smakcers are still to be found in the  stores of Rotterdam. I went a bit overboard as soon as I saw all those cute packages en flavours. Those good old times!
As you can see I have a big party going on but my three absolute favorites are.. Kiwi, Tropical Fruit and last but not least Vanilla Coconut. I do have to say that these don't always work when my lips are very dry, but other than that they are great!

Ik kwam er achter dat de lip smackers nog steeds in de winkels van rotterdam te vinden zijn. Ik overdreef misschien een beetje toen ik al die leuke verpakkingen zag en smaken. Die goeie oude tijd!
Zoals je kan zien heb ik er een groot feest van gemaakt maar mijn absolute favorieten zijn.. Kiwi, Tropical Fruit en last but not least Vanilla Coconut. Ik moet wel zeggen dat ze niet zo goed werken als ik hele droge lippen heb, but other than that zijn ze geweldig!


I'm sure that your wondering what I would do with so much smack fun. Well I lost them to my siter of course! Her favorite? The Coca Cola shell, guess what it tasts and looks like. I have to say that I don't mind sharing with her. She is my sister and she is finally home after a month in Surinam!

Ik weet zeker dat je denk wat ik ga doen met zoveel smack plezier. Nou ik ben ze verloren aan mijn zusje natuurlijk! Haar favoriet? De Coca Cola dop, raad waar het naar smaakt en hoe het er uit ziet. Ik moet zeggen dat ik het niet erg vind om dingen met haar te delen. Ze blijft me zusje en ze is eindelijk thuis na een maand Suriname!


Instead of a nut in a shell, a different flavour everyday will serve you well.
Smack party

6

I hope everybody had a great start this week. It's been raining like crazy here in The Netherlands.
Today I want to share something really cute. Mini Moschino perfumes!
Got to love them!

Ik hoop dat iedereen een goede start van de week heeft. Het regent hier al een gek in Nederland.
Vandaag wil ik iets heel schattigs delen. Mini Moschino parfums!
Got to love them!

Don't ask me were they come from but my sister found them in one of my old boxes. I just keep finding stuff everywhere! The funny thing is they still smell great some are bit strong but I think these are more for show. The bottles are so cute they look great in a bathroom. Soon it will be time for the autumn wear and also the smells. Don't forget to look for your new favorite fragrance.

Vraag me niet waar ze vandaan komen maar me zusje vond ze in een van mijn oude dozen. Ik blijf overal maar spullen vinden! Het grappige is dat deze nog steeds gweledig ruiken, sommige zijn een beetje sterk maar ik denk dat deze meer voor de show zijn. De flesjes zien er zo schattig uit, leuk voor in de badkamer. Snel word het weer tijd voor de herfst kleren en dus ook de geuren. Vergeet niet te zoeken naar je nieuwe favoriete geur.Ini mini mani mo, what smell to pick this season do.
Mini Moschino

6

Lets talk some Yves Saint Laurent today.
This brand has been on top for as long as I can remember.
And now the Bowen Museum in England is showing Yves exhibition!

Laten we het vandaag een beetje hebben over Yves Saint Laurent.Dit merk is een van de beste zolang als ik mij kan herinneren. En nu showt het Bowen Museum in Engeland Yves expositie!


It's such a shame than I'll wont be able to go but thank god we have the internet right. I was so excited when I saw these beautiful pictures. For the people than have the time please do go and see this wonderful fashion exhibition.

Het is zo jammer dat ik helaas niet kan gaan, maar gelukkig hebben we het internet toch. Ik was zo enthousiast toen ik deze prachtige foro's zag. Voor de mensen die de tijd hebben asjeblieft ga en see deze geweldige mode expositie.


All this Yves Saint Laurent has given me inspiration for a new wish list. I've been looking for a website that sells the new Yves collection online, and I discovered Farfetch.
Farfetch is a website than sells all types of brands, clothes, bags and accessories. Yes I know is english but they have so many pretty things. So what do you guys thinking, Pretty smoking jacket right?

Al dat Yves Saint Laurent heeft me inspiratie gegeven voor een nieuwe wish list. Ik ging op zoek naar een website die de nieuwe Yves collectie online verkoopt, en ik ontdekte Farfetch.
Farfetch is een website die alle type merken, kleding, tassen en accessoires verkoopt. Ja ik weet het is engels maar ze hebben zulke mooie dingen. Dus wat denken jullie, mooi colbert toch?


It takes two shoes to walk but only one good jacket to make your outfit talk.
Fashion fades but style is eternal

11

Five times a day, I have a moment were I slip away
I just go down and words leave me still
There is nothing there keeping me against my free will
Five times a day, I have a moment were I feel ten feet tall
You guid me over every wall
Five times a day, I know I won't be alone
Please help me to stay and not turn to stone
Five times a day, I get closer to me
cause closer to you is when I feel free
Five times a day, something I don't wanna miss
It feels like a goodmorning and goodnight kiss


Five times a day, now and I hope for more
I hope one day they will lead me trough that door
Five times five minutes

8

One thing that works great after a long day a foot bath!
I just love them, now a days you have great products that smell amazing. 

Een ding dat geweldig werkt na een lange dag is een voetbad!
Ik hou er van, vandaag de dag heb je geweldige producten die super ruiken.


I just keep talking about them! Yves Rocher is such a great brand I can't say it enough. Their foot care line works great for those that love something organic. This foot scrub helps the skin to renew it self and keep a soft touch. With the lavender smell it gives a calm and relaxing feeling. That means no need to go to the spa anymore!

Ik blijf maar over ze praten! Yves Rocher is zo een geweldig merk ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Hun footcare line helpt goed voor de gene die van iets nauutlijks houden. Deze voet scrub help de huid zichzelf te vernieuwen en een zacht gevoel achter te laten. Met de lavendel geur geeft het een kalm en relax gevoel. Dat betekend geen reden om nog naar de spa te gaan!


Sometimes we just need to take a seat, and relax our feet.
Beaute Des Pieds

2

I have a new case for my beloved Iphone. We all love our Iphone these days. It's crazy how we can't live without such a small thing.

Ik heb een nieuw hoesje voor mij geliefde Iphone. We houden allemaal van onze Iphone deze dagen. Het is gek dat we niet kunnen leven zonder zo een klein ding.


Like a lot of people I have an addiction when it comes to cases for the Iphone, all those shapes and colors. I lost my mind for a while!
Any way I was a the Adidas shoe store taking care of another addiction, when I saw this amazing case. And off course I had to have it. In the end I totally forgot about it until I started my big cleaning. Guess I am still really happy with what I find these days.

Net als veel mensen heb ik een verslaving wanneer het op Iphone hoesjes aankomt, al die kleuren en vormen. Ik ben werd zelf een tijdje gek!
In ieder geval ik was in de Adidas schoenen winkel aan het zorgen voor een van mijn andere verslavingen toen ik deze geweldige hoes zag. En natuurlijk moest ik hem hebben. Tenslotte ben ik hem helemaal vergeten tot ik met mijn grote schoonmaak begon. Ik denk dat ik nog steeds super blij ben met wat ik vind deze dagen.


A case here and a case there, what should my Iphone wear?
Adidas case

5

Instagram

© Shinkusara. Design by MangoBlogs.