The days are getting colder and the nights longer. One thing that is very important for me is soft hands. Yves Rocher has a great line to help you keep your hands soft and hydrated.

Deze dagen worden kouder en de nachten langer. Een ding dat erg belangrijk is voor mij zijn zachte handen. Yves Rocher heeft een geweldig lijn die helpt je handen zacht en gehydrateerd te houden.


When it comes to my hands I always try to find new products to try. As soon as the winter starts my hand will turn red first and after that i'll be left with dry spots. After a while they could even start to hurt thats why it's very important to wear gloves. Or at least I think so..

This cream works best when you apply it before you go out the door. With me is keeps my skin hydrated and it also gives my nail a little shine. And who doesnt like a little shine right? But what if you don't want shine and only extra care? Yves Rocher has a lot of different handcreams that can help any skin!

Wanneer het op me handen aankomt probeer ik altijd nieuwe producten te vinden om uit te proberen. Zodra de winter begint worden mijn handen eerst rood en later zit ik met droge plekken. Na een tijdje kunnen deze zelfs pijn gaan doen daarom is het erg belangrijk om handschoenen te dragen. Of dat denk ik teminste..

Deze creme werkt het best als je hem aanbrengt voor je de deur uit gaat. Bij mij blijft me huid zo gehydrateerd en geeft het me nagels ook een beetje glans. En wie houd en nou niet van een beetje glans toch? Maar wat nou als je niet van glans houdt en alleen extra verzorging? Yves Rocher heeft veel verschillende handcremes die elke huid kan helpen! 


We never want to seem weak, that's why dry hands don't work on a cheek. 
For those cold and long days

3

Yet again my favorite brand knew to surprise me with a new face cream. As you may know Serum Vegetal has many different lines. This one is for those with the beginning lines in the face.

En alweer verasst mijn favoriete merk mij met een nieuwe gezichtscrème. Zoals als jullie zullen weten heeft Serum Vegetal verschillende lijnen. Deze is voor die met beginnende lijnen in het gezicht.

When I put on a cream before I go to sleep I always think about wrinkles and when they will show. When will it be time to start with  a special cream? Most things I read on the packages say from 30 years of age, but why not now! So I wanted to try one of the new wrinkles and radiance creams from Yves Rocher. I have to say that I do not have that much wrinkles that you might really see.. BUT! de radiance part work amazing my skin has never been so bright and soft. Who says you need wrinkels for a wrinklecream!

Wanneer ik een creme aan breng voor ik ga slapen denk ik altijd aan rimpels en wanneer ze zichzelf laten zien. Wanneer zal de tijd zijn op te beginnen met een speciale creme? De meeste dingen die ik lees op verpakkingen zijn vanaf 30 jaar oud, maar waarom niet nu! Dus probeerde ik de nieuwe rimpels and glans creme van Yves Rocher. Ik moet zeggen dat ik niet veel rimpels heb dus er was niet veel zichtbaar.. MAAR! Het glans gedeelte werkt geweldig mijn huid straalde als nooit te voren en is super zacht. Wie zegt dat je rimpels nodig hebt voor een rimpelcreme!


There is nothing wrong with getting old, you turn out to be more bold.
Serum Vegetal

1

I have to say that I stay busy a lot these days, but do not think that I forget about you! Today I want to share one of the latest photoshoot for a very special fashion student of my academie.

Ik moet zeggen dat ik het de laatste tijd vrij druk heb, maar denk niet dat ik jullie vergeten ben! Vandaag deel ik een van mijn laatste fotoshoot's voor een mode student van mijn academie.
                               Designer Mouna Achak Photographer Khalid Amakran Make up artist Seren kaya 

But first I wanted to take moment to talk about what it's like to be a model as a muslim girl. We all make choices in our lives we might not be proud of looking back at them. But one thing I am very sure of is that if you have a good and kind heart you are on the right way of living your life in this world. With or without the scarf I tried to stay the same person and do the same things taking some things in to consideration. Working with a girl that wants to show how beautiful you can be covering parts of your body makes me proud and happy. 

Maar eerst wil ik een moment nemen om te praten of hoe het is om model te zijn als moslim meisje. We maken allemaal keuzes in ons leven waar we misschien niet trost op zijn als we er op terug kijken. Maar een ding waar ik zeker van ben is dat als je een goed en vriendleijk hart hebt, je op het rechte pad zit in jou leven in deze wereld. Met of zonder de hoofddoek ik probeer de zelfde persoon te blijven en de zelfde dingen te doen en rekening te houden met dingen. Werken met een meisje die wil laten zien hoe mooi het kan zijn om delen van je lichaam te bedekken maakt me trots en blij.

Designer Mouna Achak Photographer Khalid Amakran Make up artist Seren kaya 

Well that was enough proud bull talk! Lets talk fashion! This girl Mouna Achak is crazy. Can you imagine that my pants are made if garbage bags and that my jacket is plastic? This designer takes her time and care to make her own fabric to save money and well you know saving the world and all that. She is now in her third year as a fashion student and she is looking for a intership to develop herself. Not only am I honored that she choice me to be her model I am proud to be part of something to help her succeed in this world. 

Nou genoeg over die trots gepraat! Laten we het hebben over mode! Deze dame Mouna Achak is te gek. Kan je, je voorstellen dat mijn broek gemaakt is van vuilniszakken en mijn jas van plastic? Deze ontwerpster neemt de tijd en zorg om haar eigen stoffen te maken om geld te bespraren en je weet wel het redden van de wereld en al die dingen. Ze is nu in haar derde jaar als mode student en op zoek naar een stage om haar kennig verder te ontwikkelen. Ik ben niet alleen vereerd dat zij mij als model koos ik ben trost dat ik deel mag uit maken van iets om haar succesvol te maken in deze wereld.


My hijab my choice my life, I did not do this to be anybody's wife.
Garbage bags and fashion.

5

As an art student at an art academie we make art and stuff. And when you think your finished to show it and stuff. This day I want to share my first project since I started studying this. With all the dark happening in the world these days we should light it up.

Als een kunstenaars student op een kunstacademie maar ik kunst en al die dingen. En waneer je denk dat je klaar bent laat je die dingen zien. Deze dag wil ik mijn eerste project delen sinds ik dit studeer. Met al het duistere dat gebeurd in de wereld deze dagen moeten we het op lichten.

I am not going to spoil the secret of how I exactly made this. Let your imagination run wild on this guys! But ofcourse I will tell about the idea.. So my plan was to make something that would be touched and changed by a lot of people. So I decided to make a  infinity puzzle that could be changed any way the person would want to. Sounds a bit vague and deep I know but stay with me on this.

Ik ga het geheim van hoe ik dit precies gemaakt heb niet verklappen. Laat je fantasie maar de vrij loop jongens! Maar natuurlijk ga ik wel vertellen over het idee.. Dus mijn plan was om iets te maken dat veranderd en aangeraakt kan worden door veel mensen. Dus besloot ik een oneindige puzzel te maken die veranderd zou kunen worden op elke manier die de persoon zou willen. Klinkt een beetje vaag en diep I know but stay with me on this.


I always have an intrest for the way people see and feel things so that why I wanted to try this little project. It work out pretty well in the end I had pictures of more than 30 ways to make this puzzle. Which where all placed in a little book, thanks to all the hands that work on my art work with me. Together we are stonger in everything! 

Ik ben altijd geinteresserd geweest in de manier hoe mensen zien en voelen en dat is waarom ik dit kleine project wilde proberen. En het is vrij goed gelukt ik eindigde met meer dan 30 manieren om te puzzel te maken. Deze zijn allemaal in een klein boekje geplaatst, bednakt aan alle ahnden die gewerkt hebben aan mijn kunstwerkje. Samen staan we sterker met alles! 


Even in the infinite dark, there will always be a light spark.
Light it up

1

I know that I am talking about Finland a lot these days! But this you don't want to miss! Kiasma museum in Helsinki is just amazing, and here are a few of my favorite pieces.

Ik weet dat ik het veel over Finland heb de laatste dagen! Maar dit wil je zeker niet missen! Kiasma museum in Helsinki is gewoon weg geweldig, en hier zijn een aantal van mijn favorieten stukken.

This first one stayed in my mind because of the wonderful power of using fabric. You would not imagine that this is all done by hand!

Deze eerste is zo lang in mijn gedachten blijven hangen vanwege de kracht van stof. Je zou niet geloven dat dit allemaal met de hand is gedaan!


Jani Leinonen's School of Disobedience was a very interesting   exhibiton that used a lot of food brands to make a point. This one is my favoriet I just agree with this text.

Jani Leinonen's School of Disobedience was een hele interessante expositie waar bij er gebruik werd gemaakt van bekende food brands om een punt te maken. Dit is mijn favoriet ik ben het helemaal eens met deze tekst.

Another very intresting piece was this big party overhere. All the drawings had a special meaning that you had to figureout with a special map. Funny and educational!

Een ander heel interessant stuk was dit groot feest hier. Alle tekeningen hadden een speciale betekenis die je moet uitzoeken met een speciale kaart. Leuk en leerzaam!

To bad my trip posts have to come to an end, see you soon my dear friends!
Kiasma Helsinki

7

I told you I would be back! 
Today I want to share a little bit of Helsinki nature and a little bit of fashion.

Ik zei dat ik terug zou komen! 
Vandaag wil ik een klein beetje  Helsinki natuur en mode delen.

I just want to dgo back when I look back these pictures! Helsinki in all it's glory and nature, and a little city in the backgroud. On my shopping tour I found one cute little skirt with the old school checked print. What do you think of my outfit? Mabye a little cold for the hard winters over there, but perfect for now!

Ik wil gewoon terug wanneer ik deze foto's zie! Helsinki in al zijn glorie en natuur, en klein beetje stad op de achtergrond. Op mijn shopping tour vond ik een leuk rokje met de old school geruite print. Wat denk je van mijn outfit? Misschien te koud voor de harde winter daar, maar prima voor nu!


I matched the skirt with my black leather look leggins, black boots and jacked. And not to forget the scarf all black everything these days. I combined my outfit with a cute and easy pearl bracelet and ring.

Ik heb mijn rok gematched met een zwarte leer look legging, zwarte laarzen en jas. En niet te vergeten de sjaal, all black everything deze dagen. Ik combineerde mijn outfit met een lieve en simpele parel armband en ring


If you keep your cookie in a jar, you will never get that far.
Helsinki nature

5

Instagram

© Shinkusara. Design by MangoBlogs.