Light it up

1

As an art student at an art academie we make art and stuff. And when you think your finished to show it and stuff. This day I want to share my first project since I started studying this. With all the dark happening in the world these days we should light it up.

Als een kunstenaars student op een kunstacademie maar ik kunst en al die dingen. En waneer je denk dat je klaar bent laat je die dingen zien. Deze dag wil ik mijn eerste project delen sinds ik dit studeer. Met al het duistere dat gebeurd in de wereld deze dagen moeten we het op lichten.

I am not going to spoil the secret of how I exactly made this. Let your imagination run wild on this guys! But ofcourse I will tell about the idea.. So my plan was to make something that would be touched and changed by a lot of people. So I decided to make a  infinity puzzle that could be changed any way the person would want to. Sounds a bit vague and deep I know but stay with me on this.

Ik ga het geheim van hoe ik dit precies gemaakt heb niet verklappen. Laat je fantasie maar de vrij loop jongens! Maar natuurlijk ga ik wel vertellen over het idee.. Dus mijn plan was om iets te maken dat veranderd en aangeraakt kan worden door veel mensen. Dus besloot ik een oneindige puzzel te maken die veranderd zou kunen worden op elke manier die de persoon zou willen. Klinkt een beetje vaag en diep I know but stay with me on this.


I always have an intrest for the way people see and feel things so that why I wanted to try this little project. It work out pretty well in the end I had pictures of more than 30 ways to make this puzzle. Which where all placed in a little book, thanks to all the hands that work on my art work with me. Together we are stonger in everything! 

Ik ben altijd geinteresserd geweest in de manier hoe mensen zien en voelen en dat is waarom ik dit kleine project wilde proberen. En het is vrij goed gelukt ik eindigde met meer dan 30 manieren om te puzzel te maken. Deze zijn allemaal in een klein boekje geplaatst, bednakt aan alle ahnden die gewerkt hebben aan mijn kunstwerkje. Samen staan we sterker met alles! 


Even in the infinite dark, there will always be a light spark.

1 comment

Instagram

© Shinkusara. Design by MangoBlogs.